آخرین اخبار از به روز رسانی Firmware ها
شما در حال مشاهده ی محتوای به روز شده ی بخش به روز رسانی Firmware های سایت فورتی نت هستید.
در صورت انتشار Firmware جدید برای هر یک از دستگاه های خانواده ی Fortinet ، شما می توانید اطلاعات مربوط به آن را در این صفحه مشاهده نمایید.

امکان مشاهده ی تاریخ انتشار و پشتیبانی از مدل های مختلف Firmware جدید، در این صفحه قابل رویت است. 

FortiAP-W2 6.4.7 B0471 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_224E, FAP_231E, FAP_421E,
 • FAP_423E, FAP_321E, FAP_223E,
 • FAP_221E, FAP_222E


 Tue, 14 Sep 2021 18:55:34 GMT


 

FortiAP-S 6.4.7 B0471 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_S221E, FAP_S421E, FAP_S422E,
 • FAP_S423E, FAP_S223E


 Tue, 14 Sep 2021 18:51:49 GMT


 

FortiMail 7.0.1 B0161 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FML_VM, FML_200F, FML_VMGC,
 • FML_VMAZ, FML_VMHV, FML_VMAZ_ONDEMAND,
 • FML_200E, FML_3000F, FML_2000E,
 • FML_VMOC, FML_400F, FML_3000E,
 • FML_VMAW, FML_3200E, FML_400E,
 • FML_VMXE, FML_2000F, FML_VMAW_ONDEMAND,
 • FML_VMKV, FML_900F


 Wed, 8 Sep 2021 17:46:29 GMT


 

FortiAP 6.4.7 B0185 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_431F, FAP_231F, FAP_831F,
 • FAP_432F, FAP_433F, FAP_234F,
 • FAP_23JF


 Tue, 7 Sep 2021 19:15:36 GMT


 

FortiWeb 6.4.1 B1464 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FWB_3000E, FWB_3010E, FWB_VM_PAYG,
 • FWB_100E, FWB_VM, FWB_600D,
 • FWB_3000D, FWB_AZURE_ONDEMAND, FWB_1000D,
 • FWB_2000F, FWB_4000E, FWB_VBOX,
 • FWB_100D, FWB_1000E, FWB_AZURE,
 • FWB_4000F, FWB_XENAWS, FWB_400C,
 • FWB_ALI, FWB_GCP, FWB_KVM,
 • FWB_3000DFSX, FWB_XENAWS_ONDEMAND, FWB_400E,
 • FWB_HYPERV, FWB_XENSERVER, FWB_2000E,
 • FWB_600E, FWB_3000F, FWB_4000D,
 • FWB_400D, FWB_DOCKER, FWB_XENOPEN,
 • FWB_OCI, FWB_KVM_PAYG


 Sat, 4 Sep 2021 01:48:48 GMT


 

FortiManager 6.4.7 B2412 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FMG_4000E, FMG_VM64_AZURE, FMG_VM64_OPC,
 • FMG_1000F, FMG_3900E, FMG_300F,
 • FMG_300E, FMG_VM64_ALI, FMG_400E,
 • FMG_2000E, FMG_3000F, FMG_3700F,
 • FMG_200F, FMG_VM64_AWSOnDemand, FMG_VM64_XEN,
 • FMG_VM64_GCP, FMG_3000G, FMG_200G,
 • FMG_VM64, FMG_VM64_AWS, FMG_VM64_KVM,
 • FMG_VM64_HV


 Thu, 2 Sep 2021 22:19:01 GMT


 

FortiAnalyzer 6.4.7 B2412 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAZ_1000E, FAZ_200F, FAZ_3500E,
 • FAZ_3700F, FAZ_VM64_AWSOnDemand, FAZ_300F,
 • FAZ_800F, FAZ_3900E, FAZ_300G,
 • FAZ_VM64_KVM, FAZ_3500G, FAZ_VM64_HV,
 • FAZ_VM64_AZURE, FAZ_3500F, FAZ_3000G,
 • FAZ_VM64_AWS, FAZ_1000F, FAZ_3000E,
 • FAZ_VM64_XEN, FAZ_150G, FAZ_2000E,
 • FAZ_3000F, FAZ_VM64_ALI, FAZ_VM64_OPC,
 • FAZ_800G, FAZ_VM64, FAZ_VM64_GCP,
 • FAZ_400E


 Thu, 2 Sep 2021 22:00:41 GMT


 

FortiIsolator 2.3.2 B0305 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FIS_1000F, FIS_VM_Upgrade, FIS_3000F


 Thu, 2 Sep 2021 21:30:28 GMT


 

FortiSandbox 4.0.1 B0056 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FSA_2000E, FSA_AWS, FSA_3000E,
 • FSA_1000F, FSA_500F, FSA_3000F,
 • FSA_HYPERV, FSA_KVM, FSA_AZURE,
 • FSA_VM


 Thu, 2 Sep 2021 17:27:45 GMT


 

FortiMail 7.0.1 B0159 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FML_VMGC, FML_200F, FML_400E,
 • FML_400F, FML_VMAZ, FML_2000F,
 • FML_3200E, FML_3000E, FML_VMAW_ONDEMAND,
 • FML_VMAW, FML_2000E, FML_VMOC,
 • FML_200E, FML_900F, FML_VMKV,
 • FML_3000F, FML_VMAZ_ONDEMAND, FML_VM,
 • FML_VMHV, FML_VMXE


 Wed, 1 Sep 2021 21:40:13 GMT


 

FortiDDoS 5.5.0 B0306 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FDD_CM_XENOPEN, FDD_2000E, FDD_200B,
 • FDD_CM_VMWARE, FDD_800B, FDD_1000B,
 • FDD_CM_KVM, FDD_1500E, FDD_1200B,
 • FDD_2000B, FDD_CM_XENSERVER, FDD_400B,
 • FDD_600B, FDD_900B, FDD_CM_HYPERV


 Tue, 31 Aug 2021 16:00:10 GMT


 

FortiDeceptor 3.3.2 B0168 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FDC_1000F, FDC_VM


 Mon, 30 Aug 2021 22:28:51 GMT


 

FortiOS-6K7K 6.0.13 B0388 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FGT_6000F, FGT_7000E


 Mon, 30 Aug 2021 19:03:40 GMT


 

FortiAnalyzer-BigData 6.4.6 B0330 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAZBD_4500F_Bootloader


 Fri, 27 Aug 2021 20:48:48 GMT


 

FortiNAC 8.8.9 B1745 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Thu, 26 Aug 2021 23:38:33 GMT


 

FortiClient 6.2.9 B1032 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Thu, 26 Aug 2021 20:29:14 GMT


 

FortiClientEMS 6.2.9 B0979 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Windows_x64


 Thu, 26 Aug 2021 18:44:31 GMT


 

FortiClientLinux 6.2.9 B0418 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Thu, 26 Aug 2021 18:35:36 GMT


 

FortiClientMac 6.2.9 B0788 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Thu, 26 Aug 2021 18:32:46 GMT


 

FortiOS 6.4.7 B1911 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FGT_3401E, FGT_300D, FGT_VM64_IBM,
 • FGT_3980E, FGT_VM64_OPC, FGT_100F,
 • FGT_2500E, FGT_101E, FGT_60E_POE,
 • FGT_2200E, FGT_VM64_RAXONDEMAND, FGT_3100D,
 • FGT_81F, FGT_VM64_VMX, FGT_101F,
 • FGT_600E, FGT_VM64_AWS, FGT_VM64_KVM,
 • FWF_61E, FGT_1500D, FGT_1200D,
 • FGT_VM64_ALIONDEMAND, FGT_400E, FWF_60F,
 • FGT_301E, FGT_400D, FGT_VM64_GCPONDEMAND,
 • FGT_601E, FGT_100EF, FGT_3000D,
 • FGT_300E, FOS_VM64, FWF_60E_DSL,
 • FGR_60F_3G4G, FGT_60F, FGT_VM64_SVM,
 • FGT_5001E, FGT_400E_BP, FGT_140E,
 • FGT_80E_POE, FGT_3200D, FGT_2201E,
 • FGT_200F, FGT_401E, FGT_500D,
 • FWF_40F_3G4G, FGT_81E_POE, FGT_VM64_GCP,
 • FGT_3400E, FGR_60F, FGT_1500DT,
 • FGT_800D, FGT_900D, FGT_60E,
 • FGT_3301E, FGT_600D, FWF_40F,
 • FOS_VM64_XEN, FGT_61E, FGT_500E,
 • FGT_3300E, FGT_VM64_HV, FGT_3800D,
 • FGT_201E, FGT_501E, FGT_90E,
 • FGT_1000D, FGT_VM64_ALI, FGT_VM64,
 • FGT_3960E, FGT_60E_DSLJ, FGT_200E,
 • FGT_5001E1, FGT_61F, FGT_81E,
 • FGT_3601E, FGT_91E, FWF_61F,
 • FGT_140E_POE, FOS_VM64_HV, FGT_100E,
 • FGT_3600E, FGT_2000E, FGT_40F_3G4G,
 • FGT_VM64_XEN, FGT_3700D, FGT_1101E,
 • FGT_VM64_AZURE, FGT_3815D, FGT_80E,
 • FGT_3810D, FGT_60E_DSL, FOS_VM64_KVM,
 • FWF_60E_DSLJ, FGT_80F, FGT_201F,
 • FGT_40F, FWF_60E, FGT_5001D,
 • FGT_80F_BP, FGT_1100E


 Thu, 26 Aug 2021 17:50:46 GMT