نما

سامانه استعلام از روزنامه رسمی

تمامی اطلاعات مندرج در روزنامه رسمی کشور اعم از مطالبات بدهکاران و بستانکاران، تمامی اطلاعات مربوط به شرکت ها، سهام ها و تغییراتشان، مزایده یا منقصات و ...، در ماژول استعلام از روزنامه رسمی نرم افزار نما فراهم گردیده است.

  • نمودار لحظه ای و بازه ای استعلام های موفق و ناموفق
  • استعلام اطلاعات حقوقی اشخاص با استفاده از شناسه ملی، شماره ثبت، شماره پیگیری، عنوان یا متن آگهی
  • گزارشات جامع و ریز از شعب و استعلام ها