آخرین اخبار از به روز رسانی Firmware ها
شما در حال مشاهده ی محتوای به روز شده ی بخش به روز رسانی Firmware های سایت فورتی نت هستید.
در صورت انتشار Firmware جدید برای هر یک از دستگاه های خانواده ی Fortinet ، شما می توانید اطلاعات مربوط به آن را در این صفحه مشاهده نمایید.

امکان مشاهده ی تاریخ انتشار و پشتیبانی از مدل های مختلف Firmware جدید، در این صفحه قابل رویت است. 

FortiDDoS-F 6.3.3 B0330 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FDD_2000F, FDD_VMWARE, FDD_KVM,
 • FDD_200F, FDD_1500F


 Fri, 24 Jun 2022 15:46:38 GMT


 

FortiOS 6.2.11 B1303 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FGT_30E_MG, FGT_VM64_ALIONDEMAND, FGT_3200D,
 • FGT_3401E, FGT_VM64_HV, FOS_VM64_HV,
 • FGT_50E, FGR_35D, FWF_40F,
 • FGT_VM64_XEN, FGT_60E_POE, FGT_3301E,
 • FWF_40F_3G4G, FGT_1500D, FGT_140E_POE,
 • FWF_30E, FGT_52E, FWF_60E,
 • FGT_VM64_AWSONDEMAND, FGT_40F_3G4G, FFW_3980E,
 • FGT_61E, FOS_VM64_XEN, FGT_3100D,
 • FGT_400D, FGT_VM64_OPC, FGT_81F_POE,
 • FGT_VM64_KVM, FGT_101F, FGT_100D,
 • FGT_51E, FGT_400E, FGT_VM64_GCP,
 • FGT_600E, FGT_300D, FGT_VM64_AWS,
 • FGT_1100E, FWF_61E, FGT_80E_POE,
 • FGT_3815D, FGT_100E, FWF_60E_DSLJ,
 • FGT_3700D, FWF_30E_MI, FGT_VM64_GCPONDEMAND,
 • FGT_3800D, FGT_600D, FGT_100EF,
 • FGT_91E, FGT_400E_BP, FWF_50E_2R,
 • FWF_80F_2R, FGT_900D, FGT_2201E,
 • FGR_30D, FGT_80F, FGT_60E,
 • FGT_81E, FGT_60E_DSL, FWF_60E_DSL,
 • FGT_60F, FGT_1200D, FGT_VM64_ALI,
 • FGT_1500DT, FGT_80F_BP, FGT_800D,
 • FGT_3300E, FGT_VM64_VMX, FGT_140D,
 • FGR_60F_3G4G, FGT_501E, FOS_VM64,
 • FGT_3400E, FGT_92D, FGT_201E,
 • FGT_3601E, FWF_50E, FWF_61F,
 • FGT_3000D, FGT_1101E, FGT_500E,
 • FGT_VM64, FGT_2000E, FGT_VM64_SVM,
 • FGT_1000D, FGT_VM64_AZURE, FGT_101E,
 • FWF_30E_MN, FOS_VM64_KVM, FGT_5001E1,
 • FGT_81E_POE, FGT_60E_DSLJ, FGT_30E_MN,
 • FGT_3600E, FGT_3980E, FGT_3960E,
 • FGT_90E, FGT_140D_POE, FGT_81F,
 • FGT_VM64_AZUREONDEMAND, FGT_300E, FGT_500D,
 • FGT_30E, FGT_2200E, FGT_30E_MI,
 • FGT_VM64_RAXONDEMAND, FGT_40F, FGT_5001D,
 • FGR_90D, FGT_80F_POE, FWF_51E,
 • FGT_200E, FGT_2500E, FGT_100F,
 • FGT_5001E, FWF_60F, FGT_601E,
 • FGT_140E, FGT_3810D, FGT_301E,
 • FGR_60F, FWF_81F_2R_POE, FGT_401E,
 • FWF_81F_2R, FGT_80E, FGT_61F,
 • FGT_200F, FGT_201F, FGT_80D


 Wed, 22 Jun 2022 17:46:38 GMT


 

FortiSwitch 7.2.1 B0406 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FSW_524D_FPOE, FSW_3032E, FSR_112D_POE,
 • FSW_424E_FIBER, FSW_124E_FPOE, FSW_424E,
 • FSW_148F_FPOE, FSW_124F_FPOE, FSW_148E,
 • FSW_548D_FPOE, FSW_108E, FSW_1024E,
 • FSW_224E_POE, FSW_124F, FSW_524D,
 • FSR_124D, FSW_108E_FPOE, FSW_426E_FPOE_MG,
 • FSW_108F_POE, FSW_548D, FSW_424E_POE,
 • FSW_148F, FSW_108F, FSW_224D_FPOE,
 • FSW_424E_FPOE, FSW_448E_FPOE, FSW_148E_POE,
 • FSW_248E_FPOE, FSW_T1024E, FSW_124E_POE,
 • FSW_108E_POE, FSW_448E_POE, FSW_1024D,
 • FSW_108F_FPOE, FSW_124F_POE, FSW_148F_POE,
 • FSW_224E, FSW_448E, FSW_248D,
 • FSW_1048E, FSW_124E, FSW_248E_POE


 Tue, 21 Jun 2022 22:36:28 GMT


 

FortiAP 7.0.4 B0082 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_234F, FAP_831F, FAP_231F,
 • FAP_432F, FAP_431F, FAP_433F,
 • FAP_23JF


 Tue, 21 Jun 2022 21:32:00 GMT


 

FortiProxy 7.0.5 B0092 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FPX_HY, FPX_VMWARE, FPX_400E,
 • FPX_2000E, FPX_KVM_AWS, FPX_AZURE,
 • FPX_4000E, FPX_KVM_OPC, FPX_KVM,
 • FPX_KVM_GCP


 Mon, 20 Jun 2022 19:17:32 GMT


 

FortiADC 7.0.2 B0031 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAD_300D, FAD_ALI, FAD_200F,
 • FAD_300F, FAD_XENSERVER, FAD_XENAWS,
 • FAD_700D, FAD_GCP, FAD_100F,
 • FAD_1000F, FAD_HYPERV, FAD_AZURE_ONDEMAND,
 • FAD_KVM, FAD_4200F, FAD_1500D,
 • FAD_XENAWS_ONDEMAND, FAD_400D, FAD_120F,
 • FAD_ALI_ONDEMAND, FAD_1200F, FAD_VM,
 • FAD_220F, FAD_2200F, FAD_4000D,
 • FAD_400F, FAD_AZURE, FAD_200D,
 • FAD_2000F, FAD_OCI, FAD_GCP_ONDEMAND,
 • FAD_4000F, FAD_5000F, FAD_XENOPEN,
 • FAD_2000D


 Tue, 14 Jun 2022 04:57:29 GMT


 

FortiDeceptor 3.3.3 B0170 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FDC_1000F, FDC_VM


 Thu, 9 Jun 2022 22:20:09 GMT


 

FortiManager 7.0.4 B0306 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FMG_3000G, FMG_3700G, FMG_VM64,
 • FMG_200F, FMG_3000F, FMG_3700F,
 • FMG_VM64_GCP, FMG_1000F, FMG_VM64_KVM,
 • FMG_VM64_AZURE, FMG_200G, FMG_VM64_HV,
 • FMG_400E, FMG_VM64_IBM, FMG_2000E,
 • FMG_VM64_XEN, FMG_VM64_OPC, FMG_400G,
 • FMG_300F, FMG_3900E, FMG_VM64_AWS,
 • FMG_VM64_AWSOnDemand


 Wed, 8 Jun 2022 22:21:04 GMT


 

FortiAnalyzer 7.0.4 B0306 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAZ_3900E, FAZ_300G, FAZ_3500E,
 • FAZ_VM64_GCP, FAZ_VM64_KVM, FAZ_800F,
 • FAZ_VM64_AZURE, FAZ_3700F, FAZ_200F,
 • FAZ_800G, FAZ_3700G, FAZ_VM64_XEN,
 • FAZ_VM64_AWS, FAZ_VM64_AWSOnDemand, FAZ_400E,
 • FAZ_VM64_IBM, FAZ_3500F, FAZ_2000E,
 • FAZ_VM64, FAZ_3000F, FAZ_VM64_OPC,
 • FAZ_3000G, FAZ_3500G, FAZ_VM64_HV,
 • FAZ_150G, FAZ_300F, FAZ_1000F


 Wed, 8 Jun 2022 22:11:30 GMT


 

FortiOS 7.0.6 B0366 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FGT_2500E, FGT_3700D, FGT_80F_POE,
 • FGT_81F, FGT_4200F, FGT_4401F,
 • FGT_5001E, FGR_60F, FGT_401E,
 • FGT_60E_DSLJ, FGT_200F, FGT_60E_POE,
 • FGT_81E_POE, FGT_3600E, FGT_91E,
 • FGT_3500F, FGT_101E, FGT_1000D,
 • FGT_3100D, FGT_140E, FGT_3400E,
 • FWF_60E_DSL, FGT_100F, FGT_2000E,
 • FGT_ARM64_AWS, FGT_1200D, FGT_VM64_AZURE,
 • FGT_VM64_GCP, FGT_4201F, FGT_3301E,
 • FGT_80F_BP, FOS_VM64_HV, FGT_VM64_XEN,
 • FGT_61E, FGT_100E, FGT_301E,
 • FWF_61E, FGT_VM64_IBM, FGT_1500D,
 • FGT_3980E, FGT_VM64_VMX, FGT_40F_3G4G,
 • FGT_40F, FGT_80E, FGT_500E,
 • FGT_300E, FGT_3800D, FGT_VM64_HV,
 • FGT_3300E, FGT_2201E, FGT_3601E,
 • FGT_501E, FGT_1800F, FGT_1500DT,
 • FGT_5001E1, FWF_81F_2R, FGT_61F,
 • FWF_61F, FGT_60F, FWF_60E_DSLJ,
 • FGT_1100E, FWF_60F, FGT_201F,
 • FGT_60E_DSL, FGT_140E_POE, FGT_3401E,
 • FGT_1801F, FWF_60E, FGT_90E,
 • FGT_400E, FGT_3000D, FGT_VM64_SVM,
 • FGT_2200E, FGT_81E, FGT_VM64_OPC,
 • FGT_1101E, FGT_4400F, FOS_VM64_XEN,
 • FGT_VM64_KVM, FWF_81F_2R_POE, FGT_2601F,
 • FGT_101F, FGT_3200D, FGT_80F,
 • FGT_3960E, FGT_900D, FGT_400E_BP,
 • FGT_81F_POE, FOS_VM64_KVM, FGT_60E,
 • FOS_VM64, FWF_40F_3G4G, FGR_60F_3G4G,
 • FGT_VM64, FGT_201E, FGT_200E,
 • FWF_40F, FGT_VM64_RAXONDEMAND, FWF_80F_2R,
 • FGT_2600F, FGT_601E, FGT_100EF,
 • FGT_600E, FWF_81F_2R_3G4G_POE, FGT_80E_POE,
 • FGT_VM64_AWS, FGT_VM64_ALI, FGT_3501F,
 • FGT_800D


 Tue, 7 Jun 2022 18:35:37 GMT


 

FortiAuthenticator 6.4.4 B1028 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAC_800F, FAC_400C, FAC_3000D,
 • FAC_VM_XEN, FAC_1000D, FAC_VM_AZURE,
 • FAC_300F, FAC_VM_KVM, FAC_400E,
 • FAC_2000E, FAC_200E, FAC_VM,
 • FAC_200D, FAC_VM_HV, FAC_3000F,
 • FAC_VM_OPC, FAC_3000E


 Fri, 3 Jun 2022 17:49:25 GMT


 

FortiDeceptor 4.0.2 B0045 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FDC_VM, FDC_1000G, FDC_1000F


 Thu, 2 Jun 2022 21:20:26 GMT


 

FortiAnalyzer-BigData 7.0.3 B0118 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAZBD_4500F_Bootloader


 Thu, 2 Jun 2022 19:02:25 GMT


 

FortiAP-U 6.2.4 B0307 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_U421EV, FAP_U423EV, FAP_U422EV,
 • FAP_U321EV, FAP_U431F, FAP_U223EV,
 • FAP_U231F, FAP_U221EV, FAP_U432F,
 • FAP_U323EV, FAP_U433F, FAP_U234F,
 • FAP_U24JEV


 Thu, 2 Jun 2022 18:22:02 GMT


 

FortiNAC 9.2.5 B0443 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Wed, 1 Jun 2022 23:49:52 GMT


 

FortiNAC 9.1.7 B0166 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Wed, 1 Jun 2022 23:36:35 GMT


 

FortiDeceptor 4.1.1 B0130 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FDC_VM, FDR_100G, FDC_1000F,
 • FDC_1000G


 Thu, 26 May 2022 21:50:12 GMT


 

FortiDDoS-F 6.3.2 B0328 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FDD_200F, FDD_2000F, FDD_KVM,
 • FDD_VMWARE, FDD_1500F


 Tue, 24 May 2022 20:38:25 GMT


 

FortiSIEM 6.4.1 B1415 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Tue, 24 May 2022 00:34:58 GMT


 

FortiPortal 6.0.10 B0346 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FPC_VM64


 Fri, 20 May 2022 21:03:53 GMT