آخرین اخبار از به روز رسانی Firmware ها
شما در حال مشاهده ی محتوای به روز شده ی بخش به روز رسانی Firmware های سایت فورتی نت هستید.
در صورت انتشار Firmware جدید برای هر یک از دستگاه های خانواده ی Fortinet ، شما می توانید اطلاعات مربوط به آن را در این صفحه مشاهده نمایید.

امکان مشاهده ی تاریخ انتشار و پشتیبانی از مدل های مختلف Firmware جدید، در این صفحه قابل رویت است. 

FortiRecorder 6.0.9 B0158 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FRC_400F, FRC_VMHV, FRC_400D,
 • FRC_200D, FRC_100D, FRC_VM,
 • FRC_VMKV, FRC_VMAW_ONDEMAND, FRC_VMKI,
 • FRC_VMXE


 Fri, 11 Jun 2021 17:53:08 GMT


 

FortiExtender 4.2.3 B0517 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FEXT_211E, FEXT_201E


 Fri, 11 Jun 2021 16:16:10 GMT


 

FortiMail 6.4.5 B0453 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FML_VMHV, FML_3000E, FML_VMAW_ONDEMAND,
 • FML_3200E, FML_VMAZ, FML_VMAW,
 • FML_2000E, FML_900F, FML_VMKV,
 • FML_200E, FML_VMGC, FML_200F,
 • FML_400E, FML_VMAZ_ONDEMAND, FML_60D,
 • FML_VM, FML_400F, FML_1000D,
 • FML_VMXE


 Thu, 10 Jun 2021 21:07:51 GMT


 

FortiManager 5.6.11 B1821 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FMG_300E, FMG_400E, FMG_VM64_GCP,
 • FMG_VM64_AWS, FMG_3900E, FMG_300F,
 • FMG_200F, FMG_VM64_AZURE, FMG_2000E,
 • FMG_300D, FMG_3000F, FMG_VM64_XEN,
 • FMG_VM64_KVM, FMG_4000E, FMG_VM64_HV,
 • FMG_200D, FMG_VM64_OPC, FMG_VM64,
 • FMG_1000D, FMG_4000D


 Thu, 10 Jun 2021 18:03:08 GMT


 

FortiAnalyzer 5.6.11 B1821 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAZ_VM64, FAZ_2000E, FAZ_200D,
 • FAZ_3500E, FAZ_VM64_AWSOnDemand, FAZ_VM64_HV,
 • FAZ_3700F, FAZ_1000D, FAZ_300D,
 • FAZ_3000F, FAZ_VM64_OPC, FAZ_1000E,
 • FAZ_200F, FAZ_VM64_AZURE, FAZ_3000E,
 • FAZ_VM64_AWS, FAZ_800F, FAZ_VM64_KVM,
 • FAZ_VM64_XEN, FAZ_VM64_GCP, FAZ_300F,
 • FAZ_3900E, FAZ_3000D, FAZ_3500F,
 • FAZ_400E


 Thu, 10 Jun 2021 17:56:24 GMT


 

FortiManager 6.0.11 B0478 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FMG_3900E, FMG_300F, FMG_1000F,
 • FMG_VM64_KVM, FMG_VM64_AZURE, FMG_3700F,
 • FMG_VM64_GCP, FMG_VM64_MFGD, FMG_1000D,
 • FMG_VM64_HV, FMG_VM64, FMG_200F,
 • FMG_4000E, FMG_VM64_OPC, FMG_200D,
 • FMG_400E, FMG_VM64_AWSOnDemand, FMG_VM64_ALI,
 • FMG_3000F, FMG_2000E, FMG_300D,
 • FMG_VM64_XEN, FMG_4000D, FMG_300E,
 • FMG_VM64_AWS


 Thu, 10 Jun 2021 17:46:47 GMT


 

FortiAnalyzer 6.0.11 B0478 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAZ_3000F, FAZ_3000E, FAZ_3000D,
 • FAZ_800F, FAZ_400E, FAZ_VM64_AWS,
 • FAZ_VM64_HV, FAZ_VM64_GCP, FAZ_3900E,
 • FAZ_VM64_AWSOnDemand, FAZ_1000D, FAZ_300F,
 • FAZ_VM64, FAZ_VM64_OPC, FAZ_VM64_AZURE,
 • FAZ_300D, FAZ_3500F, FAZ_3700F,
 • FAZ_VM64_ALI, FAZ_200D, FAZ_2000E,
 • FAZ_3500E, FAZ_VM64_KVM, FAZ_VM64_XEN,
 • FAZ_1000E, FAZ_200F


 Thu, 10 Jun 2021 17:37:41 GMT


 

FortiADC 6.0.3 B0064 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAD_HYPERV, FAD_AZURE, FAD_OCI,
 • FAD_400F, FAD_200F, FAD_100F,
 • FAD_ALI_ONDEMAND, FAD_GCP, FAD_XENOPEN,
 • FAD_XENAWS, FAD_4000F, FAD_2000F,
 • FAD_300F, FAD_AZURE_ONDEMAND, FAD_1500D,
 • FAD_GCP_ONDEMAND, FAD_KVM, FAD_VM,
 • FAD_400D, FAD_300D, FAD_1000F,
 • FAD_ALI, FAD_5000F, FAD_200D,
 • FAD_4000D, FAD_XENSERVER, FAD_2000D,
 • FAD_700D


 Wed, 9 Jun 2021 16:25:07 GMT


 

FortiAP-W2 6.4.6 B0465 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_223E, FAP_221E, FAP_421E,
 • FAP_423E, FAP_224E, FAP_222E,
 • FAP_231E, FAP_321E


 Wed, 9 Jun 2021 15:34:41 GMT


 

FortiAP-S 6.4.6 B0465 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_S221E, FAP_S422E, FAP_S421E,
 • FAP_S423E, FAP_S223E


 Wed, 9 Jun 2021 15:31:31 GMT


 

FortiAuthenticator 6.3.1 B0682 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAC_800F, FAC_VM_XEN, FAC_VM_AZURE,
 • FAC_3000D, FAC_200E, FAC_3000E,
 • FAC_1000D, FAC_400C, FAC_VM_KVM,
 • FAC_300F, FAC_400E, FAC_VM_HV,
 • FAC_200D, FAC_2000E, FAC_VM,
 • FAC_VM_OPC


 Wed, 9 Jun 2021 02:05:45 GMT


 

FortiAnalyzer-BigData 6.4.5 B0314 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAZBD_4500F_Bootloader


 Fri, 4 Jun 2021 04:17:53 GMT


 

FortiOS-6K7K 6.0.12 B0386 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FGT_7000E, FGT_6000F


 Thu, 3 Jun 2021 21:23:35 GMT


 

FortiVoiceEnterprise 6.0.9 B0272 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FVE_300E, FVE_20E, FVE_500F,
 • FVE_1000E, FVE_2000E, FVE_VMAZ,
 • FVE_VMAW, FVE_200D, FVE_100E,
 • FVG_GT, FVE_500E, FVE_VMHV,
 • FVE_5000F, FVE_VMKV, FVE_VM,
 • FVE_50E, FVG_GS16, FVE_200F,
 • FVE_2000F, FVG_GO08, FVE_VMXE,
 • FVE_3000E


 Thu, 3 Jun 2021 21:16:46 GMT


 

FortiClient 6.4.4 B1655 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Windows, Windows_x64


 Thu, 3 Jun 2021 02:30:01 GMT


 

FortiClientEMS 6.4.4 B1658 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Windows_x64


 Thu, 3 Jun 2021 02:13:10 GMT


 

FortiClientLinux 6.4.4 B0984 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Thu, 3 Jun 2021 02:00:28 GMT


 

FortiClientMac 6.4.4 B1353 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Mac OS X


 Thu, 3 Jun 2021 01:57:17 GMT


 

FortiOS 6.2.9 B1234 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FWF_40F, FGT_60E, FGR_60F,
 • FGT_401E, FWF_50E_2R, FGT_5001E,
 • FGT_601E, FGT_3400E, FGT_VM64_ALI,
 • FGT_2200E, FGT_2500E, FGT_140E,
 • FGT_60E_POE, FGT_500E, FGT_61F,
 • FGT_3601E, FWF_30E_MI, FGT_3301E,
 • FGT_3300E, FGT_3700D, FGT_300D,
 • FGT_100E, FWF_61F, FGT_3800D,
 • FGT_52E, FOS_VM64_XEN, FGT_30E_MI,
 • FGT_600D, FGT_3100D, FGT_92D,
 • FGT_1500DT, FGT_100F, FGT_2000E,
 • FGT_VM64_XEN, FGT_500D, FGT_3980E,
 • FGT_VM64_ALIONDEMAND, FGT_300E, FGT_900D,
 • FOS_VM64_HV, FGT_81E, FGT_60E_DSL,
 • FGT_61E, FGR_35D, FGT_80F,
 • FWF_60E, FGT_81F, FGT_VM64_AWSONDEMAND,
 • FGT_80E_POE, FGT_VM64_VMX, FOS_VM64,
 • FGT_201E, FGT_140D_POE, FGR_60F_3G4G,
 • FGT_VM64_RAXONDEMAND, FGT_400E_BP, FWF_51E,
 • FGT_100EF, FGT_1200D, FGT_40F_3G4G,
 • FGT_30E, FGT_VM64_GCPONDEMAND, FGT_100D,
 • FGT_140D, FGT_501E, FGT_400E,
 • FWF_30E, FGT_600E, FGT_400D,
 • FGT_3815D, FWF_60E_DSLJ, FGR_90D,
 • FGT_101E, FGT_VM64_HV, FGT_VM64_AZURE,
 • FGT_81E_POE, FGT_60E_DSLJ, FGT_91E,
 • FGT_50E, FGT_30E_MN, FGT_3810D,
 • FGT_3401E, FGT_40F, FGT_3960E,
 • FGT_5001D, FFW_3980E, FGT_80E,
 • FGT_VM64_OPC, FGT_1101E, FGT_1100E,
 • FGT_800D, FGT_2201E, FWF_30E_MN,
 • FGT_200E, FGT_60F, FGT_VM64_KVM,
 • FGT_51E, FWF_60E_DSL, FGT_90E,
 • FGT_VM64_GCP, FGT_30E_MG, FWF_50E,
 • FGT_101F, FOS_VM64_KVM, FGR_30D,
 • FGT_5001E1, FGT_VM64_AWS, FGT_VM64_SVM,
 • FGT_301E, FGT_1000D, FGT_3200D,
 • FGT_3000D, FWF_61E, FGT_1500D,
 • FGT_80F_BP, FWF_60F, FGT_VM64,
 • FGT_VM64_AZUREONDEMAND, FWF_40F_3G4G, FGT_140E_POE,
 • FGT_3600E, FGT_200F, FGT_201F


 Wed, 2 Jun 2021 23:00:44 GMT


 

FortiAP 6.4.6 B0178 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_431F, FAP_831F, FAP_432F,
 • FAP_433F, FAP_234F, FAP_231F,
 • FAP_23JF


 Wed, 2 Jun 2021 00:06:53 GMT