آخرین اخبار از به روز رسانی Firmware ها
شما در حال مشاهده ی محتوای به روز شده ی بخش به روز رسانی Firmware های سایت فورتی نت هستید.
در صورت انتشار Firmware جدید برای هر یک از دستگاه های خانواده ی Fortinet ، شما می توانید اطلاعات مربوط به آن را در این صفحه مشاهده نمایید.

امکان مشاهده ی تاریخ انتشار و پشتیبانی از مدل های مختلف Firmware جدید، در این صفحه قابل رویت است. 

FortiADC 5.4.5 B0754 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAD_HYPERV, FAD_4000D, FAD_300F,
 • FAD_GCP, FAD_ALI_ONDEMAND, FAD_AZURE,
 • FAD_1500D, FAD_XENSERVER, FAD_5000F,
 • FAD_AZURE_ONDEMAND, FAD_GCP_ONDEMAND, FAD_1000F,
 • FAD_XENAWS, FAD_2000F, FAD_VM,
 • FAD_XENOPEN, FAD_700D, FAD_KVM,
 • FAD_200D, FAD_400D, FAD_OCI,
 • FAD_4000F, FAD_2000D, FAD_ALI,
 • FAD_300D, FAD_400F, FAD_100F,
 • FAD_200F


 Wed, 7 Apr 2021 16:57:39 GMT


 

FortiInsight 6.6.0 B0203 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Tue, 6 Apr 2021 00:00:35 GMT


 

FortiWeb 6.3.11 B1143 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FWB_AZURE_ONDEMAND, FWB_XENSERVER, FWB_600D,
 • FWB_600E, FWB_3010E, FWB_VM,
 • FWB_VM_PAYG, FWB_4000E, FWB_4000D,
 • FWB_3000DFSX, FWB_XENAWS, FWB_KVM,
 • FWB_OCI, FWB_100E, FWB_100D,
 • FWB_1000E, FWB_ALI, FWB_GCP,
 • FWB_400C, FWB_XENAWS_ONDEMAND, FWB_400D,
 • FWB_DOCKER, FWB_1000D, FWB_HYPERV,
 • FWB_2000E, FWB_3000D, FWB_VBOX,
 • FWB_400E, FWB_3000E, FWB_XENOPEN,
 • FWB_AZURE, FWB_KVM_PAYG


 Fri, 2 Apr 2021 05:02:55 GMT


 

FortiDeceptor 3.3.0 B0151 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FDC_VM, FDC_1000F


 Wed, 31 Mar 2021 22:54:16 GMT


 

FortiADCManager 6.1.0 B0023 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FADCManager


 Wed, 31 Mar 2021 17:09:36 GMT


 

FortiOS 7.0.0 B0066 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FGT_100EF, FGT_601E, FGT_500E,
 • FGT_600E, FGT_1500DT, FWF_40F_3G4G,
 • FGT_101F, FGT_60E_DSL, FGT_3301E,
 • FGT_VM64_KVM, FGT_140E, FGT_VM64,
 • FOS_VM64_HV, FWF_61F, FGT_VM64_XEN,
 • FGT_5001E1, FGT_501E, FGT_401E,
 • FGR_60F, FGT_2200E, FWF_60E_DSL,
 • FGT_60F, FGT_40F, FGT_1200D,
 • FGT_60E, FWF_40F, FGT_1100E,
 • FWF_60E, FGT_5001E, FGT_3980E,
 • FGT_VM64_VMX, FWF_60E_DSLJ, FGT_140E_POE,
 • FGT_91E, FGT_60E_POE, FGT_VM64_ALI,
 • FGT_3800D, FGT_VM64_AWS, FGT_VM64_RAXONDEMAND,
 • FGT_61E, FGT_1000D, FGT_101E,
 • FGT_60E_DSLJ, FGT_3601E, FGT_81E_POE,
 • FGT_301E, FGT_3401E, FGT_VM64_AZURE,
 • FGT_3100D, FOS_VM64, FGT_800D,
 • FGT_100E, FGT_90E, FGT_100F,
 • FGT_VM64_OPC, FWF_60F, FGT_3300E,
 • FGT_1101E, FGT_81E, FGT_3960E,
 • FGT_400E, FGT_201E, FGT_3600E,
 • FGT_2201E, FGT_VM64_GCP, FGT_80E_POE,
 • FGT_VM64_HV, FGT_200E, FGT_3700D,
 • FGT_40F_3G4G, FGT_61F, FGT_80E,
 • FGT_3000D, FGT_VM64_SVM, FGT_3400E,
 • FGR_60F_3G4G, FOS_VM64_XEN, FGT_3200D,
 • FGT_1500D, FGT_VM64_IBM, FWF_61E,
 • FGT_2000E, FGT_300E, FGT_2500E,
 • FGT_900D, FOS_VM64_KVM


 Tue, 30 Mar 2021 23:22:23 GMT


 

FortiRecorder 6.0.8 B0152 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FRC_VMHV, FRC_VM, FRC_VMAW_ONDEMAND,
 • FRC_400F, FRC_100D, FRC_VMKI,
 • FRC_200D, FRC_VMKV, FRC_400D,
 • FRC_VMXE


 Mon, 29 Mar 2021 20:05:00 GMT


 

FortiProxy 1.2.11 B0321 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FPX_VMWARE, FPX_HY, FPX_KVM_GCP,
 • FPX_AZURE, FPX_400E, FPX_KVM,
 • FPX_4000E, FPX_KVM_AWS, FPX_2000E,
 • FPX_KVM_OPC


 Sun, 28 Mar 2021 23:39:52 GMT


 

FortiMail 6.0.11 B0180 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FML_VMAW, FML_3200E, FML_VMXE,
 • FML_VM, FML_200D, FML_2000E,
 • FML_900F, FML_VMAZ, FML_VMKV,
 • FML_1000D, FML_VMAW_ONDEMAND, FML_3000E,
 • FML_400E, FML_3000D, FML_200F,
 • FML_VMHV, FML_VMAZ_ONDEMAND, FML_60D,
 • FML_200E, FML_400F


 Thu, 25 Mar 2021 17:04:04 GMT


 

FortiVoiceEnterprise 6.4.1 B0376 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FVE_50E, FVE_1000E, FVE_200F,
 • FVE_100E, FVE_VMGC, FVG_GT,
 • FVE_VMAZ, FVE_VM, FVE_20E,
 • FVG_GS16, FVE_VMHV, FVE_2000E,
 • FVG_GO08, FVE_VMAW, FVE_VMXE,
 • FVE_VMKV, FVE_2000F, FVE_500F,
 • FVE_500E, FVE_300E, FVE_3000E,
 • FVE_5000F


 Wed, 24 Mar 2021 21:27:12 GMT


 

FortiSIEMWindowsAgent 4.1.0 B105 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Tue, 23 Mar 2021 21:27:53 GMT


 

FortiSIEM 6.2.0 B219 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Tue, 23 Mar 2021 02:22:03 GMT


 

FortiProxy 2.0.3 B0032 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FPX_KVM, FPX_KVM_AWS, FPX_2000E,
 • FPX_4000E, FPX_AZURE, FPX_HY,
 • FPX_KVM_GCP, FPX_VMWARE, FPX_400E,
 • FPX_KVM_OPC


 Mon, 22 Mar 2021 21:44:40 GMT


 

FortiSwitch 6.2.7 B0228 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FSW_524D, FSW_124E, FSW_1048D,
 • FSW_124E_POE, FSW_1048E, FSW_248E_POE,
 • FSW_424D, FSW_424D_POE, FSW_448D_POE,
 • FSW_548D_FPOE, FSR_124D, FSW_548D,
 • FSW_524D_FPOE, FSW_224E, FSW_108E_FPOE,
 • FSW_248D, FSW_224E_POE, FSW_248E_FPOE,
 • FSR_112D_POE, FSW_1024D, FSW_148E,
 • FSW_148E_POE, FSW_124E_FPOE, FSW_108E_POE,
 • FSW_448D, FSW_448D_FPOE, FSW_108E,
 • FSW_3032D, FSW_224D_FPOE, FSW_3032E,
 • FSW_424D_FPOE


 Thu, 18 Mar 2021 22:21:36 GMT


 

FortiNAC 9.1.0 B111 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com


 Wed, 10 Mar 2021 01:19:52 GMT


 

FortiAP-W2 6.4.5 B0460 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_423E, FAP_223E, FAP_221E,
 • FAP_231E, FAP_222E, FAP_321E,
 • FAP_421E, FAP_224E


 Tue, 9 Mar 2021 22:16:53 GMT


 

FortiAP-S 6.4.5 B0460 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_S421E, FAP_S423E, FAP_S223E,
 • FAP_S422E, FAP_S221E


 Tue, 9 Mar 2021 21:55:01 GMT


 

FortiDDoS 5.4.2 B0259 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FDD_600B, FDD_2000B, FDD_400B,
 • FDD_CM_KVM, FDD_CM_HYPERV, FDD_CM_VMWARE,
 • FDD_2000E, FDD_CM_XENSERVER, FDD_CM_XENOPEN,
 • FDD_1200B, FDD_1000B, FDD_800B,
 • FDD_200B, FDD_1500E, FDD_900B


 Sat, 6 Mar 2021 01:39:15 GMT


 

FortiRecorder 6.0.7 B0149 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FRC_VMAW_ONDEMAND, FRC_VMKI, FRC_200D,
 • FRC_VMHV, FRC_VM, FRC_VMXE,
 • FRC_400D, FRC_VMKV, FRC_400F,
 • FRC_100D


 Fri, 5 Mar 2021 21:21:25 GMT


 

FortiADC 6.1.1 B0119 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAD_1000F


 Thu, 4 Mar 2021 20:56:16 GMT