آخرین اخبار از به روز رسانی Firmware ها
شما در حال مشاهده ی محتوای به روز شده ی بخش به روز رسانی Firmware های سایت فورتی نت هستید.
در صورت انتشار Firmware جدید برای هر یک از دستگاه های خانواده ی Fortinet ، شما می توانید اطلاعات مربوط به آن را در این صفحه مشاهده نمایید.

امکان مشاهده ی تاریخ انتشار و پشتیبانی از مدل های مختلف Firmware جدید، در این صفحه قابل رویت است. 

FortiDeceptor 4.0.0 B0038 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FDC_VM, FDC_1000F


 Fri, 30 Jul 2021 20:22:26 GMT


 

FortiVoiceUCDesktop 3.0.8 B0132 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Windows, Mac OS X, Windows


 Fri, 30 Jul 2021 18:39:50 GMT


 

FortiSandbox 3.0.7 B0079 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FSA_500F, FSA_1000D, FSA_AWS,
 • FSA_1000F, FSA_3000E, FSA_3500D,
 • FSA_2000E, FSA_KVM, FSA_3000D,
 • FSA_VM


 Thu, 29 Jul 2021 18:56:02 GMT


 

FortiSandbox 3.1.5 B0147 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FSA_3500D, FSA_1000D, FSA_AZURE,
 • FSA_3000D, FSA_HYPERV, FSA_2000E,
 • FSA_KVM, FSA_3000E, FSA_1000F,
 • FSA_500F, FSA_AWS, FSA_VM


 Thu, 29 Jul 2021 18:35:39 GMT


 

FortiOS 6.0.13 B0443 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FGT_140D, FGT_80D, FGT_100E,
 • FGT_240D_POE, FGT_2000E, FGT_301E,
 • FGT_5001E1, FGT_60E, FGT_401E,
 • FGT_90D_POE, FGT_200D, FGT_3600E,
 • FGR_60D, FGT_400D, FWF_30E_MI,
 • FGT_100D, FGT_500D, FWF_51E,
 • FGT_80E_POE, FGT_VM64_ALIONDEMAND, FGT_61E,
 • FGT_3815D, FWF_60E_DSLJ, FGT_VM64_GCPONDEMAND,
 • FGT_200E, FGT_30E_MN, FGT_30D,
 • FGT_300E, FGT_101E, FGT_601E,
 • FGT_VM64_VMX, FGT_VM64_AWS, FWF_90D_POE,
 • FGT_3400E, FGT_90D, FGT_VM64_AWSONDEMAND,
 • FGT_800D, FGT_3601E, FGT_900D,
 • FGT_2500E, FGT_140E_POE, FGT_600D,
 • FGT_3100D, FWF_60E, FWF_92D,
 • FGT_3000D, FGR_90D, FGT_60D_POE,
 • FGT_500E, FGT_92D, FGT_60E_DSL,
 • FOS_VM64_XEN, FGT_81E_POE, FGT_94D_POE,
 • FGT_1200D, FGT_201E, FGR_35D,
 • FGT_91E, FGT_51E, FWF_50E,
 • FGT_90E, FGT_60D, FGT_60E_POE,
 • FWF_30D, FGT_VM64_SVM, FWF_60E_DSL,
 • FGT_81E, FGT_30E, FGT_52E,
 • FWF_30E, FGT_5001E, FWF_50E_2R,
 • FGR_30D, FGT_400E, FGT_VM64_ALI,
 • FGT_50E, FGT_240D, FGT_VM64_HV,
 • FGT_3200D, FGT_VM64_XEN, FGT_70D,
 • FGT_3700D, FGT_1500DT, FGT_3960E,
 • FGT_70D_POE, FGT_140E, FGT_30E_MI,
 • FWF_30D_POE, FGT_140D_POE, FGT_1000D,
 • FGT_200D_POE, FWF_61E, FWF_30E_MN,
 • FGT_1500D, FGT_300D, FGT_3401E,
 • FWF_60D_POE, FGT_100EF, FGT_600E,
 • FGT_98D_POE, FGT_5001D, FGT_30D_POE,
 • FGT_3810D, FGT_280D_POE, FWF_60D,
 • FGT_80E, FOS_VM64_KVM, FGT_3800D,
 • FGT_VM64, FGT_VM64_OPC, FGT_60E_DSLJ,
 • FGT_3980E, FWF_90D, FGT_VM64_GCP,
 • FGT_VM64_KVM, FGT_501E, FOS_VM64,
 • FGT_100F, FGT_101F, FWF_61F,
 • FGT_61F, FGT_60F, FWF_60F,
 • FGT_1101E, FGT_1100E, FGT_1801F,
 • FGT_1800F, FGT_3301E, FGT_2201E,
 • FGT_3300E, FGT_2200E, FGT_30E_MG,
 • FGT_40F, FWF_40F_3G4G, FGT_40F_3G4G,
 • FWF_40F, FGT_VM64_AZURE, FGT_VM64_AZUREONDEMAND,
 • FGT_VM64_RAXONDEMAND


 Tue, 27 Jul 2021 22:17:08 GMT


 

FortiIsolator 2.3.1 B0296 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FIS_3000F, FIS_VM_Upgrade, FIS_1000F


 Mon, 26 Jul 2021 23:13:38 GMT


 

FortiCentral 6.4.0 B0069 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Windows, Windows, Windows,
 • Windows, Windows, Windows


 Mon, 26 Jul 2021 18:40:06 GMT


 

FortiFone 3.0.9 B0184 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FON_580, FON_380, FON_480


 Fri, 23 Jul 2021 16:36:46 GMT


 

FortiRecorder 6.4.0 B0230 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FRC_VMKV, FRC_200D, FRC_VM,
 • FRC_400D, FRC_VMHV, FRC_400F,
 • FRC_100D, FRC_VMKI, FRC_VMXE,
 • FRC_VMAW_ONDEMAND


 Thu, 22 Jul 2021 19:49:32 GMT


 

FortiAP 7.0.1 B0034 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAP_432F, FAP_231F, FAP_23JF,
 • FAP_431F, FAP_234F, FAP_831F,
 • FAP_433F


 Thu, 22 Jul 2021 18:36:49 GMT


 

FortiDDoS-F 6.1.4 B0079 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FDD_1500F, FDD_200F, FDD_VMWARE,
 • FDD_KVM


 Thu, 22 Jul 2021 16:19:06 GMT


 

FortiOS-6K7K 6.2.7 B1179 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FGT_7000F, FGT_6000F, FGT_7000E


 Tue, 20 Jul 2021 00:31:29 GMT


 

FortiPortal 5.3.6 B0332 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FPC_VM64


 Mon, 19 Jul 2021 18:25:40 GMT


 

FortiPortal 5.2.6 B0255 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FPC_VM64


 Mon, 19 Jul 2021 18:16:23 GMT


 

FortiManager 7.0.1 B0113 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FMG_3000G, FMG_200F, FMG_2000E,
 • FMG_VM64_GCP, FMG_VM64_AWS, FMG_VM64_KVM,
 • FMG_3900E, FMG_300F, FMG_VM64_HV,
 • FMG_200G, FMG_400E, FMG_3000F,
 • FMG_VM64_OPC, FMG_VM64, FMG_3700F,
 • FMG_VM64_AZURE, FMG_VM64_XEN, FMG_1000F


 Thu, 15 Jul 2021 22:19:39 GMT


 

FortiAnalyzer 7.0.1 B0113 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAZ_150G, FAZ_200F, FAZ_400E,
 • FAZ_3000G, FAZ_VM64, FAZ_VM64_HV,
 • FAZ_3500G, FAZ_VM64_KVM, FAZ_300G,
 • FAZ_3700F, FAZ_3500E, FAZ_1000F,
 • FAZ_VM64_AZURE, FAZ_3000F, FAZ_800F,
 • FAZ_VM64_XEN, FAZ_3500F, FAZ_2000E,
 • FAZ_3900E, FAZ_VM64_AWS, FAZ_VM64_GCP,
 • FAZ_300F, FAZ_800G, FAZ_VM64_OPC


 Thu, 15 Jul 2021 22:05:46 GMT


 

FortiOS 7.0.1 B0157 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FGT_3100D, FGT_VM64_AWS, FGT_3960E,
 • FGT_VM64_HV, FGT_900D, FGT_1100E,
 • FGT_VM64_XEN, FGT_100E, FGT_1500D,
 • FWF_61E, FGT_VM64_KVM, FGT_2201E,
 • FGT_3601E, FGT_1000D, FGT_5001E1,
 • FGT_60E_DSLJ, FGT_81E_POE, FGT_91E,
 • FGT_61E, FGT_80F, FGT_101F,
 • FGT_3810D, FGT_3300E, FGT_80E_POE,
 • FGT_2200E, FGT_80F_BP, FGT_3200D,
 • FGT_90E, FGT_VM64, FWF_40F_3G4G,
 • FGT_VM64_VMX, FGT_VM64_ALI, FGT_301E,
 • FGT_60E_POE, FGT_200E, FGT_401E,
 • FGR_60F, FGT_600D, FGT_3600E,
 • FWF_61F, FGT_3800D, FGT_80E,
 • FGT_2000E, FGT_400E_BP, FGT_201E,
 • FGT_100F, FGT_40F_3G4G, FGT_1200D,
 • FGT_VM64_OPC, FGT_501E, FGT_800D,
 • FGT_VM64_GCP, FGT_3815D, FOS_VM64_XEN,
 • FGT_3400E, FGT_1101E, FGT_3401E,
 • FGT_500D, FWF_60E_DSLJ, FGT_101E,
 • FGT_400D, FGT_140E_POE, FOS_VM64_KVM,
 • FGT_81E, FGT_60E_DSL, FGT_3000D,
 • FWF_60E, FGT_2500E, FGT_500E,
 • FGT_3980E, FGT_81F, FGT_VM64_SVM,
 • FGT_VM64_AZURE, FGT_1500DT, FGT_VM64_IBM,
 • FGT_600E, FWF_40F, FGT_140E,
 • FGT_VM64_RAXONDEMAND, FGT_300E, FOS_VM64_HV,
 • FGT_3301E, FGT_60E, FGT_3700D,
 • FGT_61F, FGT_300D, FGT_5001D,
 • FGT_40F, FGT_60F, FGT_5001E,
 • FGT_400E, FGR_60F_3G4G, FOS_VM64,
 • FWF_60F, FWF_60E_DSL, FGT_100EF,
 • FGT_601E


 Thu, 15 Jul 2021 21:48:48 GMT


 

FortiConverter 6.2.1 B0225 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • Windows


 Thu, 15 Jul 2021 17:43:47 GMT


 

FortiAI 1.5.1 B0111 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FAI_3500F, FAI_VMKV, FAI_VM


 Wed, 14 Jul 2021 21:50:37 GMT


 

FortiVoiceEnterprise 6.4.3 B0394 and release notes are available for download from the Support site : https://support.fortinet.com

This concerns the following models:

 • FVE_50E, FVE_20E, FVE_300E,
 • FVE_2000F, FVG_GT, FVE_500E,
 • FVE_VMAW, FVE_VMAZ, FVE_2000E,
 • FVE_200F, FVE_1000E, FVE_5000F,
 • FVE_VMHV, FVG_GS16, FVE_100E,
 • FVE_VMGC, FVE_3000E, FVE_VMKV_CLD,
 • FVE_VM, FVE_VMKV, FVE_500F,
 • FVG_GO08, FVE_VMXE


 Wed, 14 Jul 2021 20:07:45 GMT