پارتیان

فورتی گیت 90G

FortiGate 90G
FortiGate 90G-2
  • Threat Protection Throughput: 2.2 Gbps
  • IPv4 Firewall Throughput: 28 Gbps
  • IPS Throughput: 4.5 Gbps
  • Concurrent Sessions (TCP): 1.5 Million

فورتی گیت 90G

محصولات مرتبط

طراحی سایت : رادکام